Advokat Erik Ringberg

Utdannet jurist i 1992 og godkjent advokatmekler i 2001. Har arbeidet hos kommuneadvokaten i Tromsø fra 1994-1997 og har siden 1997 hatt egen advokatpraksis.

Fagområder/ yrkespraksis:

Advokat Erik Ringberg har gjennom de siste 20 årene spesialisert seg innen fagfeltet barnevern, barnefordeling og bistandssaker med bistand til fornærmede i straffesaker. Han har utgitt fagbok innen feltet barnevern og media.

Advokat Erik Ringberg er i dag også fast advokat for enkelte kommuner, og bistår da kommunene innen alle fagområder, herunder kontraktsrett og arbeidsrett.

Advokat Erik Ringberg har også hatt lederverv innen idretten. Han var styreleder i TUIL – Fotball i perioden 2005-2007. I dag er han styremedlem i Tromsø Idrettslag gjennom sitt styreverv i TIL Holding AS.


Epost: erik@advocate.no
Tlf: 91724616

Advokat Sven Crogh

Avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Tromsø våren 1990. Sven Crogh har etter avlagt embetseksamen arbeidet 7 år i påtalemyndigheten, og han har vikariert som statsadvokat ved Nordland statsadvokatembete.

Fra 1997 har Crogh arbeidet som advokat. Han er i dag fast forsvarer for Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Advokat Crogh har godkjent utdanning som advokatmegler. Dette gir han rett til å bruke tittelen godkjent advokatmegler og til å megle i konflikter som et alternativ til domstolsbehandling av rettstvister.

Advokat Sven Crogh arbeider særlig som forsvarer i straffesaker og bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Han påtar seg også oppdrag med arbeidsrett, og i saker med ulike familierettslige problemstillinger.


Epost: sven@advocate.no
Tlf: 91721511

Advokat Ken Olav Warth

Advokat Ken Olav Warth avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Tromsø våren 1999. Fra 2001 har han drevet egen allsidig advokatvirksomhet. Siden juni 2003, har han arbeidet i advokatfirmaet Ringberg, Crogh & Warth.

Advokat Warth yter juridisk bistand i familierett, så som arv og skifteoppgjør, barnefordeling og barnevern. I tillegg bistår han i saker om arbeidsrett, kjøpsrett, strafferett og bistandsadvokatoppdrag.


Epost: ken@advocate.no
Tlf: 93454845

Advokat Anja Støback Bjørsvik

Bjørsvik avsluttet sin master i rettsvitenskap våren 2009, med spesialisering innen formuerettslige fag. Anja Støback Bjørsvik, er fast ansatt advokat, og hun har jobbet i firmaet siden 1. april 2014. Hun kom da fra stilling som juridisk rådgiver ved Gatejuristen i Tromsø, hvor hun hadde jobbet siden 2009.

I studietiden jobbet hun som saksbehandler ved Jusshjelpa i Nord-Norge, og har også vært ansatt ved NAV forvaltning Tromsø, hvor hun behandlet søknader om uførepensjon.

Bjørsvik yter juridisk bistand primært i saker om barn og foreldre, barnevern, skifteoppgjør, straffesaker, bistandsadvokat og arbeidsrett.

Av øvrige verv, har Bjørsvik deltatt i styret til Universitetet i Tromsø og hun har sittet som studentrepresentant i Universitetets klagenemnd. I studietiden hadde hun en rekke tillitsverv og har også innehatt andre styreverv den senere tid.


Epost: anja@advocate.no
Tlf: 95875751

I kontorfellesskap - Advokat Cecilie Erica Drechsler

Advokat Cecilie Erica Drechsler, er utdannet ved Universitetet i Tromsø høsten 1996. Drechsler har arbeidet som skattejurist ved likningskontoret i Tromsø fra 1996 til 2003, senere som advokatfullmektig og advokat hos Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA i Tromsø. Fra 2009 arbeidet Drechsler som fylkesnemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Troms og Finnmark.

Høsten 2010 etablerte hun Advokatfirmaet Drechsler AS, i kontorfellesskap hos Advokatfirmaet Ringberg, Crogh og Warth AS. Advokat Drechsler har flere styreverv og har erfaring fra generell forretningsjus, tvisteløsning og prosedyre. Ellers yter hun juridisk bistand med selskapsrett og selskapsetablering, arverett, barnefordeling, barnevern, straffesaker og bistandsadvokatoppdrag, familierett, samliv- og skifteoppgjør. Les nærmere på advokatdrechsler.no


Eva Fiske

Vår sekretær fra mai 2013. Eva har kundeoppfølging og hun ivaretar advokatenes regnskapsførsel.


Epost: eva@advocate.no
Tlf: 77662555