Priser

Advokatenes salærberegning baseres i utgangspunktet på den tid som advokaten må benytte på saken. Timeprisen varierer mellom kr. 1.600,-, til kr. 2.000,-, eksklusive merverdiavgift. Salærberegningen avhenger av hvilken sakstype som er til behandling. Salærberegningen vil imidlertid også kunne avhenge av oppdragets omfang, vanskelighetsgrad og utfall, og advokaten kan herunder ta hensyn til hvilke interesser som er involvert og hvilken spesialkyndighet som oppdraget måtte ha krevd. Noen ganger må oppdragets omfang begrenses av sakens betydning og de økonomiske rammer som settes.

Timeprisen reduseres dersom fri rettshjelp innvilges, eller dersom timeprisen beregnes ut fra avtale med organisasjoner eller foreninger. Timeprisen for fri rettshjelp er den til enhver tid offentlige salærsats, p.t. kr. 1060,-, eksklusive merverdiavgift. Dersom rettshjelp kan innvilges, skal klienten kun betale en egenandel. Ved fritt rettsråd er egenandelen 1 x offentlig salærsats, p.t. kr. 1060,-. Ved fri sakførsel er egenandelen 20% av utgiftene, begrenset oppad til 8 x offentlig salærsats, dvs. begrenset oppad til p.t. kr. 8.480,-. Dersom fri rettshjelp er innvilget, vil Fylkesmannen eller domstolen forestå oppgjøret av salæret, med fradrag av en egenandel som klienten skal betale.

Klienten er ansvarlig for advokatens salær og de omkostninger som pådras i saken. Dette gjelder også dersom kostnadene kreves dekket av motpart, forsikringsselskap eller det offentlige. Dersom klienten forutsetter at andre dekker advokatkostnadene, må mulighetene for dette drøftes nøye med advokaten tidlig i saken, fortrinnsvis ved første konsultasjon. Advokaten vil kunne kreve a-konto innbetaling etter hvert som salær og omkostninger påløper, og vil også kunne kreve et passende forskudd til dekning av det arbeidet som forutsettes utført. Dersom klienten ikke betaler advokatens salær, kan advokaten avslutte oppdraget.

På forespørsel vil advokaten kunne gi nærmere opplysninger om antatt kostnad eller antatt stykkpris. Du vil også kunne få utlevert brosjyren "Når du bruker advokat" som gir nærmere informasjon om hva du kan kreve av oss som din rådgiver og prosessfullmektig.