Velkommen

ADVOKATFIRMAET RINGBERG, CROGH & WARTH AS - ORG.NR. 980 664 430

I KONTORFELLESSKAP MED ADVOKATFIRMAET DRECHSLER AS - ORG.NR. 896 263 722

Advokatfirmaet Ringberg, Crogh & Warth AS, er et advokatfirma som består av 3 partnere, en fast ansatt advokat og en ansatt advokatsekretær. Vi er lokalisert i Veitasenteret, sentralt i Storgata 102 i Tromsø. Våre advokater er medlemmer av Den Norske Advokatforening. I tillegg er vi i kontorfellesskap med advokatfirmaet Drechsler AS.

Advokatene driver alminnelig praksis, og behersker både rettsområder som berører privatpersoner og det forretningsjuridiske felt. Virksomheten består i rådgivning og forhandlinger for privatpersoner og næringslivsklienter, også utover de strengt juridiske sammenhenger, samt prosedyreoppdrag for domstoler og voldgiftsretter.

Vi har lang erfaring i ulike rettsområder som i hovedsak berører familier, så som barnevernssaker, barnefordeling, samværsrett, skifteoppgjør og økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, strafferett, boligrett.

Vår hovedmålsetting er å fremme rett og å hindre urett, og vår virksomhet er forankret i at: Bistanden vi yter våre klienter oppfyller de strengeste krav til faglig kvalitet. Advokatene har ulik spisskompetanse. Klientene sikres dermed den beste ekspertise innen de enkelte fagområder. Spørsmål som omhandler flere rettsområder behandles i fellesskap av advokatene. Nøktern og kostnadseffektiv drift sikrer forsvarlige kostnader for våre klienter

Tillatelsen til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Tillatelsen gjelder advokatvirksomhet i Norge.

Våre advokater har tegnet obligatorisk sikkerhetsstillelse i AIG Europe S.A, postboks 1588 Vika 0118 Oslo, som dekker et yrkesansvar som evt. pådras ved utøvelse av advokatvirksomheten i Norge.

For advokatvirksomhet eksisterer det en klageordning som klienter kan benytte seg av - en såkalt disiplinærordning. Det er der adgang til å få prøvet om det foreligger eksempelvis brudd på god advokatskikk, eller salærets størrelse. For nærmere informasjon om ordningen og vilkårene for å benytte den, henvises det til følgende hjemmeside: www.advokatenhjelperdeg.no.

For våre alminnelige oppdragsvilkår henvises det til:
VILKÅR